I forbindelse med et pågående prosjekt med bæreevneklassifisering av samtlige bruer i fylkesveinettet, er Bakke bru kvalifisert for en brukslast som innebærer at brua ikke kan tillates for kjøretøy med aksellaster, kun jevnt fordelt gangbanelast på 100 kg/m². Det betyr at brua ikke er klassifisert for noen form for kjøretøylast.

- På grunn av at Bakke bru ikke kvalifiserer for kjøretøylast, har vi ikke annet valg enn å kun tillate gang og sykkeltrafikk på brua, sier seksjonssjef Knut Asbjørn Koland i Statens vegvesen Region sør.

3,8 km omvei

Stengningen vil medføre ulempe for Sira-området, spesielt for beboerne på Lende og Bakke idrettsforening som har sitt baneanlegg med klubbhus på Lende. Beboerne på Lende og idrettsforeningen vil nå få en 3,8 km lengre kjørevei. De må kjøre på den kommunale veien opp til Osen bru.

Det er «Forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesvei» (FOR-2014-09-02-1128) som gir Vegdirektoratet hjemmel til å fastsette bæreevne på fylkesveibruer.

Hengebru fra 1844

Bakke bru ble bygget i 1844. Brua er ei såkalt lenkebru, det vil si ei hengebru der kabelen er utført som et lenkesystem.

Lenkesystemet består av smidde stålstenger med øye i hver ende. Stengene er så forbundet med hverandre ved bolteleddforbindelser. Spennvidden er 56 meter.

Tårnene er utført som murte steintårn. Lysåpning mellom tårnsøylene er 1.9 m. Brudekket er utført i tre. Brua ble fredet allerede i 1959.