Statens vegvesen har fått midler til å gjennomføre utbedringer som skal øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten på E16 Fagernes-Øylo.
Statens vegvesen har fått midler til å gjennomføre utbedringer som skal øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten på E16 Fagernes-Øylo.

Flere innsigelser til planene

Da høringsfristen for de fem reguleringsplanene for utbedringen av E16 Fagernes-Øylo gikk ut i slutten av januar, hadde Statens vegvesen fått mange merknader og flere innsigelser.

Publisert

- Vi har mottatt en del merknader fra private grunneiere, som vi nå er i direktedialog med for å få løst. I tillegg har vi fått innsigelser fra flere offentlige etater, sier planleggingsleder Knut Westerbø i Statens vegvesen.

Fylkesmannen i Innlandet har innsigelser til blant annet risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) og støytiltak, og de har krevd grundigere utredninger opp mot beslag av dyrket mark, tiltak for mjuke trafikanter og konsekvenser for vassdrag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever på si sine flere tiltak knyttet til flom, ras og vassdrag. Innlandet fylkeskommune har innsigelser i forbindelse med kulturminner og vassdrag.

Håper på byggestart i sør før sommeren

- Vi er i dialog med alle instanser. Jeg har godt håp om at vi kommer til enighet slik at de tre sørligste reguleringsplanene kan vedtas av kommunestyrene i Nord-Aurdal og Vestre Slidre i løpet av våren, sier Westerbø.

- Skjer det, kan det bli byggestart på strekningen Einang-Ulnes før sommeren i år, som planlagt.

Byggestart i nord i 2021

De to nordligste reguleringsplanene, som omfatter strekningen Hausåker-Øylo, er litt mer krevende å få i havn.

Her blir det behov for endringer som utløser nytt offentlig ettersyn blant berørte parter. Disse planene blir etter all sannsynlighet lagt fram for politisk behandling og vedtak i Vestre Slidre og Vang til høsten. Det betyr i tilfelle byggestart tidlig i 2021.

- Siden vi uansett ikke har lagt opp til byggestart her før 2021, er ikke en litt lengre planprosess kritisk for framdriften, sier Westerbø.

Valdres-modellen

Utbedringen av den 42 kilometer lange E16-strekningen mellom Fagernes og Øylo skal bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for gjennomfartstrafikken. Utbedringsarbeidet, som er anslått å ta ca. to og et halvt år, skal være ferdig høsten 2023.

Statens vegvesen har valgt strekningen E16 Fagernes-Øylo som pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept for utbedring av eksisterende veg som skal gi mest mulig igjen for pengene, den såkalte Valdres-modellen.

Powered by Labrador CMS