Vegdirektøren: - Vi skal utfordre og gi skjerpede krav i alle deler av anleggsnæringen

Målet er at anleggsplassene innen transportsektoren skal være fossilfrie innen 2025.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Uten en kraftig reduksjon i utslippene fra transportsektoren er det ikke mulig å nå målene i klimameldingen.

Fredag la regjeringen fram Klimamelding for 2021 - 2030 med konkrete tiltak til hvordan målene skal nås. Transportsektoren kommer til å spille en nøkkelrolle i å redusere klimagassutslippene.

- 80 prosent av det vi gjennomfører i Statens vegvesen er i kontrakter med eksterne samarbeidspartnere. Vi vil legge opp til en innkjøpsstrategi der innovasjon og utvikling i industri, bransje og hos leverandører fører til at vi når klimamål, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vi er inne i en rivende teknologisk utvikling både når det gjelder produksjon av materialer og tunge anleggsmaskiner.

- Essensen er involvering og samspill der vi lar industri og bransje konkurrere på gode klimavennlige anskaffelser. Vi skal utfordre og gi skjerpede krav i alle deler av anleggsnæringen. Når vi som byggherre stiller krav, vil det fremskynde utviklingen av gode løsninger. Et av målene er at anleggsplassene i transportsektoren skal være fossilfrie innen 2025, sier Ingrid Dahl Hovland.

Stiller krav i kontrakter

Statens vegvesen jobber sammen med entreprenører og andre aktører for å finne ut hvilke krav som kan stilles både til klimavennlige maskiner, materialer og arbeidsmetoder og hvordan de best kan formuleres i konkurransegrunnlagene for nye veiprosjekter.

I dag stiller Vegvesenet flere krav i kontraktene:

 • Krav om miljødeklarasjoner (EPD) for de store klimagassdriverne betong, stål og
 • Bonus knyttet til CO₂ for bruk av materialer som er dokumentert med EPD. På sikt er bonus og krav også aktuelt for utslippsfritt anleggsutstyr.
 • Krav om bruk av VegLCA (livsløpsvurderinger) i prosjekter over 51 millioner kroner
 • Klimabudsjett og klimaregnskap i flere veiprosjekter. Her må entreprenøren dokumentere hvordan valg knyttet til trasé, maskiner, utstyr, materialer, metoder og løsninger vil kunne redusere klimagassutslipp fra bygging og drift.
 • Krav til at alle prosjekter over 200 millioner kroner skal sertifiseres gjennom Ceequal. Sertifiseringsordningen omfatter et bredt spekter av miljøhensyn, og krav om sertifisering vil bli innarbeidet i kontraktsmalene.

Vegvesenet bytter ut bilparken

I tillegg til å stille krav til entreprenørene, vil Vegvesenet leve som man lærer. Klimameldingen fremmer nullutslipp i offentlige innkjøp av personbiler og mindre varebiler fra 2022.

- I Statens vegvesen bytter vi nå ut 170 biler med elbiler av merke Polestar og Maxus, og vi vil fortsette med å bytte ut bilparken fremover i 2021, skriver Vegvesenet i en nyhetsmelding.

Vil halvere utslipp fra transportsektoren

Målet i klimameldingen er å redusere ikke-kvotepliktige utslipp med 45 prosent fra 2005 til 2030. For transportsektoren er målet 50 prosent.

For å nå målet vil Regjeringen:

 • øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser til 2000 kroner per tonn CO₂ i 2030
 • fortsette å gi insentiv til nullutslippsløsninger i nybilsalget
 • legge til rette for rask utbygging av lade- infrastruktur i hele landet gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger
 • bruke Enova for å støtte teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon i transportsektoren
 • bruke offentlige innkjøp for å bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk i transportsektoren
 • bruke regulering, særlig utslippsstandarder, for å redusere utslipp fra transportsektoren
 • bruke andre virkemidler som samordnet areal- og transportplanlegging
 • at Nasjonal transportplan 2022–2033 skal bygge opp under halveringsambisjonen i transportsektoren

Legger til rette for ladepunkter på rasteplasser

Statens vegvesen vil gjennom sitt arbeid med rasteplasser langs riksveiene legge til rette for å etablere elbilladere på hovedrasteplassene.

En forutsetning er at ladestasjonene skal være tilgjengelige for alle typer elbiler.

Ladestasjonene skal bygges og drives av kommersielle aktører. Enova har etablert en støtteordning for hurtigladere i områder der det er behov for investeringsstøtte for å sikre en minimumsdekning av hurtigladere.

Powered by Labrador CMS