E6 Megården-Mørsvikbotn: Parsell P1, P2 og P3 + Alternativ trase (Alt1) som skal utredes.
E6 Megården-Mørsvikbotn: Parsell P1, P2 og P3 + Alternativ trase (Alt1) som skal utredes.

Ber bransjen om råd for å bygge ny E6 så optimalt som mulig

Statens vegvesen inviterer bransjen til å bidra med gode løsninger for å bygge storprosjektet E6 Megården – Mørsvikbotn i Sørfold kommune i Nordland så raskt og effektivt som mulig.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet E6 Sørfold har en kostnad på ca. 9, 4 milliarder kroner og Samferdselsdepartementet har besluttet at det skal forberedes for bygging med tidlig involvering av entreprenør. I praksis betyr tidlig involvering at entreprenørene kan foreslå andre løsninger for bygging, trasévalg og materialvalg enn det som til nå er planlagt, der dette gir kortere byggetid, bedre økonomi eller bedre samfunnsnytte.

På grunn av koronapandemien presenteres prosjektet i en video som nettopp er gjort tilgjengelig for bransjen. Det legges også opp til dialogmøter med en og en entreprenør den nærmeste tiden. Se videopresentasjonen her:

- Vi håper videoen vil friste store seriøse aktører med kompetanse til å utvikle og gjennomføre et så utfordrende og spennende prosjekt sammen med oss. For dem er det bare å ta kontakt, sier prosjektleder, Knut Sjursheim.

Prosjektet er tredelt

Parsell 1: Megården-Sommerset vurderes bygget med mulighet for optimalisering gjennom tidlig involvering. På denne strekningen vurderes det alternativ trase med en kort og en lengre tunnel via Nordfjorden som vil gjøre veien nesten fem kilometer kortere enn alternativet som ligger i dagens reguleringsplan.

Parsell 2: Brua over Leirfjorden vil bli bygget etter vedtatt reguleringsplan. Her åpnes det ikke for tidlig involvering eller endringer av planløsning.

E6 Megården-Mørsvikbotn: De tre parsellene i dagens reguleringsplan.
E6 Megården-Mørsvikbotn: De tre parsellene i dagens reguleringsplan.

Parsell 3: Tverrdalen-Mørsvikbotn vurderes bygget med mulighet for optimalisering av løsninger gjennom tidlig involvering.

Kan kreve ny reguleringsplan

Det er Stortinget som tar endelig beslutning om kontraktsform og gjennomføringsmodell. Velges tidlig involvering kan de beste løsningene komme utenfor vedtatt reguleringsplan.

Vegvesenet har god erfaring med tidlig involvering etter suksessprosjektet E6 Helgeland. For å holde fremdriften i prosjektet har Statens vegvesen derfor allerede startet et nytt planarbeid på strekningen.

Fjerner flaskehals

Ny vei vil fjerne en av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland. Dagens vei har 16 smale tunneler hvorav 12 av disse ikke oppfyller myndighetskrav til sikkerhet. Vegen har mange bratte stigninger, den er ulykkesbelastet og må ofte stenges for bilberging vinterstid. Omkjøring via Sverige tar +11 timer. I praksis deles landsdelen i to når vegen må stenges.

Ved å bygge store deler av den nye veien i ny trase, frigjøres den gamle E6 til beredskapsvei. Det gir rask omkjøring og vesentlig bedre samfunnssikkerhet.

Prosjektets hovedmål er å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften og gi økt trafikksikkerhet langs hele strekningen og særlig i tunnelene. Mer forutsigbar transport og økt fremkommelighet vinterstid. Redusere omkjøringstiden fra mer enn 11 timer til under to timer. Samt redusere reisetiden mellom Fauske og Narvik med inntil 25 minutter

Byggetiden anslås til 4 - 6 år. Ny vei kan stå ferdig og tas i bruk innen 2028 forutsatt at Stortinget vedtar utbyggingen innen utgangen av 2021.