Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall, har mye positivt å si om den nye regjeringsplattformen.
Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall, har mye positivt å si om den nye regjeringsplattformen.

Norsk Bergindustri: - Ny regjeringsplattform er positivt for bergindustrien

Interesseorganisasjonen Norsk Bergindustri er positiv til kortere behandlingstid for konsesjonssøknader og økt kartlegging. Men er negativ til deponiavgift.

Publisert

Den nye Hurdalsplattformen inneholder flere positive tiltak som kan bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting i bergindustrien. I en tid hvor vår verdensdel står i en svært risikofylt råvareposisjon, er det essensielt at ny regjering anerkjenner og legger til rette for at bergindustrien kan spille en nøkkelrolle i årene framover. Det skriver Norsk Bergindustri i en nyhetsmelding etter regjeringsskiftet.

- Dagens bakteppe er alvorlig. Mange av de mineraler og metaller som vi er avhengige av for å gjennomføre det grønne skiftet, kommer i dag fra andre verdensdeler. Sjeldne jordarter er et godt eksempel, hvor nesten alt kommer fra Kina. Dette er kritisk for Europa, da dette er mineraler som inngår i svært mange teknologiske komponenter som vi er avhengige av i det grønne skiftet. Tilstrekkelig tilgang til råvarer er kritisk for å sikre utvikling og etablering av norsk industri, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

- Den nye regjeringen slår fast at Norge har store mineralforekomster som vil være viktige i det grønne skiftet. Videre påpekes det at vi har mulighet til å utvikle verdens mest bærekraftige næring. Dette stiller vi oss fullt og helt bak, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall videre.

Norsk Bergindustri vektlegger følgende fra den nye plattformen som kan bidra til å utvikle næringen i positiv retning framover:

  • Regjeringen vil stille langsiktig risikokapital til rådighet for å få frem flere potensielt lønnsomme prosjekter.
  • Regjeringen vil fokusere på å korte ned konsesjonsbehandlingstiden.
  • Regjeringen ønsker å legge til rette for økt kartlegging av mineralressurser, herunder sjeldne jordarter.
  • Regjeringen vil støtte opp under elektrifisering av gruvedrift og gjenvinning av mineraler, blant annet gjennom igangsetting av nye forskningsprosjekter.

I Hurdalsplattformen ønsker regjeringen også å legge til rette for at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt, samtidig som ny deponiavgift vurderes innført.

- Vi stiller oss negative til innføring av ny deponiavgift. Vårt krav er uansett at det totale skatte- og avgiftstrykket ikke må øke for næringen, avslutter Hall.

Powered by Labrador CMS