Vegvesenet prøver ut fire fossilfrie anleggsplasser

Vegvesenet opplyser nå at fire veiprosjekter blir pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Alle transportetatene i Norge jobber mot målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Samferdselsdepartementet har, som oppfølging av «Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren» bedt transportetatene og Nye Veier AS om innspill til piloter på kort og mellomlang sikt for å drive frem en raskere innføring av løsninger for fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser. Regjeringen prioriterer 75 mill. kroner årlig i første seksårsperiode i NTP til slike pilotprosjekter.

På denne bestillingen foreslår nå Vegvesenet fire veianlegg der ulike fossilfrie løsninger og teknologier skal piloteres.

Fra plan til handling

- Vi har jobbet tett på tvers av divisjonene med å jobbe frem et opplegg fra Vegvesenet, forteller Gina Ytteborg, fagdirektør for HMS og bærekraft i Statens vegvesen.

Ytteborg nevner at representanter fra divisjonene Utbygging, Drift og vedlikehold, Transport og samfunn og HR/HMS i Vegvesenet har deltatt på et avklaringsmøte med Samferdselsdepartementet og har jobbet frem et samlet svar fra Vegvesenet.

Gina Ytteborg er fagdirektør for HMS og bærekraft i Statens vegvesen.
Gina Ytteborg er fagdirektør for HMS og bærekraft i Statens vegvesen.

Disse fire prosjektene meldes inn som pilotprosjekter for anlegg med utslippsfrie anleggsmaskiner:

1) E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand – uttesting av nullutslippsmaskiner (lyses ut i april)

2) E39 Betna–Stormyra – entreprisen Betna-Hestnes, knusing av masser med bruk av strøm, samt tilskudd til maskiner som utslippsfritt laster stein og mater knuser (planlagt signering av kontrakt i oktober 2021)

3) OPS Hålogalandsvegen (anskaffelsesprosess med prekvalifisering og forhandlinger før endelig tildeling (anskaffelsesprosessen vil gå i perioden 2021-2023)

4) E8 Sørbotn-Laukslett – krav om nullutslippsmaskiner, høy prosentandel opp mot 80%- (planlagt utlysning 2021/2022)

- I disse utlysningene vil vi stille krav til eksterne leverandører om å innfri våre krav om fossilfrie anleggsplasser. I tillegg har Drift og vedlikehold foreslått å etablere et prosjekt hvor det legges til rette for utprøving av kjøretøy, maskiner og utstyr med nullutslippsteknologi i ulike drifts- og vedlikeholdskontrakter. Formålet med utprøvingen er å oppnå variasjon i hva som prøves ut, både når det gjelder oppgavene som løses og teknologi som tas i bruk, utdyper Ytteborg.

Beskrivelse av en fossilfri anleggsplass

I rapporten Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren beskrives en fossil anleggsplass:

«En fossilfri anleggsplass innebærer å erstatte bruk av fossile brensler, i hovedsak diesel, med fossilfrie løsninger. En fossilfri anleggsplass kan i tillegg til batterielektriske maskiner, elektriske maskiner koblet direkte til elektrisitetsforsyningsnettet eller hydrogendrevne maskiner også bruke biobasert brensel, herunder pellets, biodiesel og biogass. Drivstoffproduksjon, maskinproduksjon, maskinvedlikehold etc. er ikke omfattet av begrepet fossilfri anleggsplass.»

Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova har i Klimakur 2030 analysert potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser med minst 50 prosent sammenlignet med 2005. Klimakur 2030 fastslår at Norge må iverksette omfattende tiltak for å kunne redusere Norges klimagassutslipp i tråd med gjeldende forpliktelser. Norge har meldt inn en forpliktelse under Parisavtalen om å redusere utslippene med minst 50 og opp mot 55 pst. i 2030 sammenlignet med 1990. Det er et avgjørende steg på veien mot at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, hvor utslippene skal reduseres med 90 til 95 pst. sammenlignet med 1990.

Klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser er derfor et viktig virkemiddel for å kutte utslipp fra denne sektoren

I Klimakur er det beskrevet tre tiltak som kan redusere utslipp av klimagasser fra anleggsplasser:

  • innblanding av biodrivstoff
  • bedre logistikk og massehåndtering
  • nullutslippsmaskiner og kjøretøy
Powered by Labrador CMS