BILDESERIE: Kranfører på kranbil heiser container over offentlig vei der det passerer en personbil under den hengende lasten.

Her risikerer kranføreren fengselsstraff på flere år

Heiser container over bil på offentlig vei.

Publisert Sist oppdatert

På bildeserien over heiser en kranfører på en kranbil en container over en vei for å plassere den på planet til en annen kranbil. Den hengende lasten svinges over en vei der det kommer en personbilkjørende. Den passerer under den hengende lasten.

Det er mange lover gjelder for denne hendelsen og verstefall-scenarioet.

La oss ta det verst tenkelige utfallet først; at containeren faller ned på personbilen og sjåføren dør eller skades.

– Da kommer straffelovens paragrafer 280 og 281 til anvendelse, sier professor Asbjørn Strandbakken ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Asbjørn Strandbakken er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

I paragraf 280 står det: Med fengsel inntil 3 år straffes den som uaktsomt volder betydelig skade på en annens kropp eller helse.

I paragraf 281 står det: Med fengsel inntil 6 år straffes den som uaktsomt forvolder en annens død.

– Det er helt vanvittig å heise opp en container over en bil som kjøres på en vei. Hvis den faller på bilen stiller man svakt i retten når det gjelder å unngå straffansvar, sier professoren videre.

I tillegg kommer erstatningsansvar.

Fare for allmennheten

Så går vi til hendelsen slik den faktisk skjedde; at containeren ble heist over bilen uten å falle ned.

Her mener professor Strandbakken at paragraf 356 i straffeloven er aktuell: Uaktsom fremkalling av fare for allmennheten straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

Arbeidstilsynet

AT.no har også vist bildene til Arbeidstilsynet og bedt om kommentar:

Personbil passerer på offentlig vei under hengende last.

– Hovedregelen er at det ikke skal befinnes seg personer under hengende last. Bruksanvisningen til kraner og lastebilkraner vil spesifisere at ingen skal gå eller befinne seg under hengende last. En arbeidsgiver kan derfor normalt ikke planlegge et arbeid som pålegger en kranfører å utføre en løfteoperasjon over personer. Byggherreforskriften § 8 gir forpliktelser til å iverksette tiltak for å hindre skader på passerende trafikk. Hvis løfteoperasjonen må foregå over vei, vil et aktuelt tiltak være å stanse trafikken mens løfteoperasjonen pågår. Her virker det som om veien skulle ha vært sperret av mens løftingen pågikk, er svaret fra Arbeidstilsynet.

I Byggherreforskriften står det at: Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av forskriften, eller medvirkning til dette, straffes i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.

Her står det blant annet i kapittel 19 at:

Arbeidstaker som uaktsomt overtrer bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte. Er overtredelsen forsettlig eller grovt uaktsom, kan bøter eller fengsel inntil tre måneder, eller begge deler, anvendes.

Ved særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil ett år anvendes.

Statens vegvesen

Statens vegvesen viser til Skiltforskriften:

– Det skal foreligge en godkjent arbeidsvarslingsplan ved alt arbeid på og ved offentlig vei. Arbeid uten godkjent arbeidsvarslingsplan ved offentlig vei kan sanksjoneres av skiltmyndigheten med stans av arbeid jf. skiltforskriftens § 34.1. I håndbok N301 Arbeid på og ved vei er det ikke gitt egne, særskilte krav ved kranløft over vei. Men utførende virksomhet skal risikovurdere alle arbeidsoperasjoner. Risikovurderingen danner da et grunnlag for de risikoreduserende varslings- og sikringstiltak som kreves eller er nødvendig. Disse vil da være en del av en arbeidsvarslingsplan, sier seksjonssjef i Statens vegvesen Transport og samfunn, Helge Stabursvik.

– Den som håndterer en slik kran har et svært stort ansvar, og myndighetene ser alvorlig på slike hendelser, sier han videre.

Powered by Labrador CMS