Arbeidstakerorganiasjoner vil møte samferdselsministeren for å snakke om overføringen av fylkesveiadministrasjonen fra Vegvesenet til fylkeskommunene.
Arbeidstakerorganiasjoner vil møte samferdselsministeren for å snakke om overføringen av fylkesveiadministrasjonen fra Vegvesenet til fylkeskommunene.

Vegvesenansatte: - Uheldig overføring

Vil møte samferdselsministeren for å snakke om overføringen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene.

Publisert

Regjeringen har i statsbudsjettet konkludert med at oppgavene knyttet til administrasjon av fylkesveinettet skal flyttes fra Statens vegvesen til de nye regionene.

- Det er meget uheldig at regjeringen velger å utføre så store endringer i strid med de faglige rådene fra eksperter i sektoren, påpekes det i et brev som fem arbeidstakerorganisasjoner i Statens vegvesen har sendt samferdselsminister Jon Georg Dale mandag 15. oktober.

Brevet er sendt av Tekna, NTL, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Parat og NITO, som representerer mer enn 5000 medlemmer.

Organisasjonene vil gjerne møte samferdselsministeren for å utdype sine standpunkter, understrekes det i brevet.

Vegvesenet anbefalt ikke overføring

Da Statens vegvesen utredet forslaget om flytting av oppgaver i rapporten «Fra sams og samling», ble det anbefalt ikke å overføre veiadministrasjonen nå.

Det sto blant annet i konklusjonen:

«Med det ansvaret og den myndigheten fylkeskommunene allerede har for fylkesvegnettet i
dag, er det vanskelig å se at de mulige positive virkningene ved overføring av
vegadministrasjon kan veie opp for risikoen for varige økte kostnader, kompetansetap og
redusert kvalitet i oppgaveløsningen. Statens vegvesen mener derfor at dagens ordning med
felles vegadministrasjon bør videreføres, men at det bør igangsettes et arbeid for å forbedre
fylkeskommunens styring og mulighet for lokale tilpasninger.»

Vegvesenets utredning fikk støtte fra fagforeninger, entreprenører og andre aktører i sektoren.

Lister opp negative konsekvenser

Arbeidstakerorganisasjonene mener at dersom oppgavene skal utføres av de nye regionene, vil det medføre at hver av de elleve regionene må tilføres og opprettholde kompetanse som de i dag ikke innehar.

Denne kompetansen innhentes, ifølge organisasjonene, hovedsakelig gjennom overføring av ansatte fra Statens vegvesen.

Dette er problematisk av flere grunner, mener de. De har satt opp følgende problematiske punkter i en pressemelding:

  • Det er ikke tilstrekkelig kompetanse i Norge i dag til at hver enkelt region kan rekruttere og ivareta kunnskap til å utføre oppgavene på samme nivå som med dagens system. Regionene, Statens vegvesen og Nye veier vil måtte gå inn i en lite hensiktsmessig konkurranse om den samme veifaglige kompetansen.
  • Ettersom regionene ikke lenger kan få oppgaver utført av Statens vegvesen, vil de i større grad måtte kjøpe ekstern kompetanse. Dette vil medføre økte kostnader for skattebetalerne.
  • Det finnes betydelige stordriftsfordeler ved å ha kompetanse samlet i et sterkt fagmiljø på nasjonalt nivå.
  • For entreprenørbransjen er det en fordel å kunne forholde seg til en profesjonell nasjonal aktør heller enn å måtte forholde seg til elleve forskjellige aktører.
  • En mulig årsak til at Norge har et av verdens tryggeste veinett, er at ansvaret for vei, kjøretøy og trafikant er samlet i en etat. Overføringen av oppgaver fra Statens vegvesen kan dermed medføre svekket sikkerhet på norske veier.