Brufølgetjenesten i Statens vegvesen har en kostnad på rundt 22 millioner kroner, og tjenesten skal selvfinansieres ved at det tas betalt for faktiske kostnader.
Brufølgetjenesten i Statens vegvesen har en kostnad på rundt 22 millioner kroner, og tjenesten skal selvfinansieres ved at det tas betalt for faktiske kostnader.

Brufølgetjenesten privatiseres ikke nå

Men det er kommet frem at gebyr for tjenesten i mange tilfeller ikke er blitt innkrevd. Fra neste år vil transportørene bli fakturert for brufølgetjenesten, opplyser Vegvesenet.

Publisert

Vegdirektøren har bestemt at på grunn av ny organisering og Statens vegvesens ansvar som vei- og trafikkforvalter er riktig å beholde brufølgetjenesten i etaten inntil videre.

Behov for å rydde opp

- Under prosessen har vi avdekket ulike sider ved den etablerte praksisen som det er behov for å rydde opp i. Dette gjelder krav til kompetanse, opplæring og enhetlige rutiner for gjennomføring av tjenesten, sier Ingrid Heggebø Lutnæs ved Trafikant og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen på Vegnett.no.

Hun er prosjekteier for prosjektet som har jobbet med privatisering av brufølge.

Gebyr skal finansiere tjenesten

Brufølgetjenesten i Statens vegvesen har en kostnad på rundt 22 millioner kroner.

- Tjenesten skal selvfinansieres ved at vi tar betalt for faktiske kostnader. Underveis i arbeidet har det kommet frem at gebyr for dette i mange tilfeller ikke er blitt innkrevd. Fra neste år vil transportørene bli fakturert for brufølgetjenesten, sier Lutnæs.

En fordel med å beholde oppgaven i Vegvesenet, er at etaten får bedre kontroll med utøvelsen av tjenesten.

Statens vegvesens rolle som vei- og vegtrafikkforvalter blir fremover altså ivaretatt av Vegvesenets interne brufølgere. Det legges opp til at de skal ha samme krav til kompetanse som prosjektet har lagt til grunn for private.

Lokalkunnskap viktig

Med dagens begrensninger i teknologiske løsninger, er lokalkunnskapen i Vegvesenet om veier og bruer innenfor avgrensende geografiske områder, avgjørende for sikkerheten:

- Tunge og lange kjøretøy i fart har lang stopptid og et kjøremønster som krever mye trafikkregulering/stopping av trafikk. Det er stor risiko for infrastruktur og trafikksikkerhet hvis brufølge ikke gjøres riktig, understreker Lutnæs.

I dagens forskrift står det at den som skal være brufølger må være tjenestemann i Statens vegvesen.

Arbeidet legges til divisjon Transport og Samfunn i Statens vegvesens nye organisasjon etter årsskiftet.