Illustrasjonsbilde; utenlandsk vogntog på E6 ved Gardermoen, 2016.

Dette bør vi vite om transport-reglene i Norge vs EU

I en overgangsperiode med EUs mobilitetspakke, vil det være ulikheter i reglene i Norge og i EU. Les om hva som gjelder.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Noen av endringene som blant annet innstramminger i kabotasjseregelverket er allerede trådt i kraft. Det vil komme flere endringer etter hvert.

Statens vegvesen har publisert en oversikt over hva som gjelder av regelverk for sjåfører og for transportbedrifter i Norge og i utlandet nå, med overgangsregler.

Nedenfor er oversikten gjengitt som den er skrevet av myndighetene:

Informasjon til vegtransportnæringen om Mobilitetspakken (overgangsperiode)

Rettsaktene i den sosiale delen av Mobilitetspakken 1 - forordning (EU) 2020/1054, (EU) 2020/1055 og direktiv (EU) 2020/1057 - er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Dette betyr at i en overgangsperiode vil det være ulikheter i reglene i Norge (samt Island og Liechtenstein) og i EU.

Forordning (EU) 2020/1054 om kjøre- og hviletid:

For norske transportører i utlandet:

Siden 20. august 2020 har nye regler om kjøre- og hviletid vært gjeldende i EU. Disse reglene innebærer:

 • Sjåføren må vende tilbake til hjemstedet innen hver periode på 3 eller 4 påfølgende uker (avhengig av om føreren har to påfølgende reduserte ukehviler. Med «hjemsted» menes enten arbeidsgiverens driftssenter eller sjåførens bosted dersom dette er i et annet land. Arbeidsgiver skal betale reiseomkostninger for returreisen dersom dette ikke skjer innenfor arbeidstiden.
 • Transportøren må bevise at man har lagt til rette for sjåførens retur til hjemstedet ved fartsskriverdata, arbeidstidsplaner eller annen dokumentasjon.
 • Ordinær ukehvil (min. 45 timer) kan ikke gjennomføres i sjåførhytten i kjøretøyet. Hvilen skal gjennomføres i passende innkvartering med sove- og sanitærfasiliteter.

Mer informasjon om reglene finnes her: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/driving-rest-times_en

For utenlandske transportører i Norge:

Reglene som trådte i kraft i EU 20. august 2020 har ennå ikke fått virkning i Norge. Det betyr at de tidligere reglene i forordningene 561/2006 og 165/2014 gjelder uendret.

Forordning (EU) 2020/1055 om yrkes- og markedsadgang:

For norske transportører i utlandet:

I EU gjelder innstrammingene i kabotasjeregelverket fra 21. februar 2022. Dette innebærer at norske transportører som kjører kabotasjeoppdrag i EU vil være underlagt bla. følgende nye regler:

 • Krav om retur av kjøretøyet til etableringslandet hver 8. uke
 • En «frysperiode» (cooling-off) på 4 dager, der man ikke kan utføre kabotasjeoppdrag i vertslandet etter å ha gjennomført maksimalt 3 turer i løpet av 7 dager.

For utenlandske transportører i Norge:

I Norge vil de tidligere reglene i forordningene 1071/2009 og 1072/2009 gjelde inn til videre.

Direktiv (EU) 2020/1057 artikkel 1 om særregler for utsending av sjåfører i veitransportsektoren

For norske transportører i utlandet:

Fra 2. februar 2022 har transportforetak (arbeidsgivere) som sender ut sjåfører til EU-land i forbindelse med utføring av veitransportoppdrag følgende plikter:

1) Før utsendingsperioden starter skal transportforetaket sende inn en utsendingserklæring til det EU-landet som sjåføren sendes ut til (vertslandet) via EUs portal for utsendelseserklæringer for veitransport (Road Transport Posting Declaration Portal).

Erklæringen skal inneholde opplysninger om:

 • foretakets identitet,
 • kontaktinformasjon til transportleder eller andre kontaktpersoner i etableringsmedlemsstaten
 • navn, adresse og førerkortnummeret til føreren,
 • startdato for sjåførens arbeidskontrakt
 • planlagt start og slutt for utsendingen
 • kjennemerket på kjøretøy(ene)
 • hvorvidt oppdraget er en gods-, person-, internasjonal transport eller kabotasjetransport.

Portalen og diverse informasjons- og opplæringsmateriale kan finnes her: https://www.postingdeclaration.eu/landing

Følgende transportoppdrag skal meldes inn via portalen:

 • Tredjelandstransport (cross-trade operations/ non-bilateral international transport operations), dvs. transportoppdrag utført mellom to EU-land eller mellom et EU-land og et tredjeland, hvorav ingen er etableringslandet til foretaket som utfører operasjonene; for eksempel transportoppdrag utført av en transportør etablert i Norge som utføres mellom Danmark og Tyskland eller mellom Sverige og Russland.
 • Kabotasjeoppdrag, dvs. transport av personer eller gods mot vederlag mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme, for eksempel transportoppdrag utført av en transportør etablert i Norge mellom to steder i Danmark. Visse tilleggsaktiviteter (tredjelandsoppdrag) som utføres underveis i en transport fra transportforetakets etableringsland og til/fra et annet land (limited additional activities of loading and/ or unloading) vil ikke regnes som utsending. Se nærmere informasjon om hvilke situasjoner som regnes og ikke regnes som utsending her: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules_en

2) Under utsendingsperioden skal transportforetaket sørge for at visse dokumenter er tilgjengelig i kjøretøyet i papir eller i elektronisk form.

Følgende dokumenter skal være tilgjengelig i kjøretøyet i utsendingsperioden:

 • Dokumentasjon vedrørende de transportoperasjoner som finner sted i vertsmedlemsstaten, for eksempel elektronisk fraktbrev eller dokumentasjon på innkommende internasjonal transport og hver påfølgende kabotasjetransport som fastsatt i forordning (EF) nr. 1072/ 2009 artikkel 8 (3) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN
 • Fartsskriverregistreringer, herunder landssymbolene, for de land hvor sjåføren oppholdt seg da han eller hun utførte internasjonale transporter eller kabotasjetransporter.

3) Etter utsendingsperioden skal transportforetaket fremlegge visse dokumenter etter forespørsel fra vertslandets myndigheter

Følgende dokumenter kan da kreves fremlagt via EUs portal:

 • de samme dokumenter som nevnt under punkt 2
 • utsendingserklæringen,
 • dokumentasjon om sjåførens godtgjørelse under utsendingssperioden,
 • arbeidskontrakt,
 • timelister knyttet til sjåførens arbeid
 • bevis for betaling av lønn

Mer informasjon om reglene finnes her:

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules_en

For utenlandske transportører i Norge:

Dagens regelverk, herunder forskrift 16. desember 2005 nr. 1566 om utsending av arbeidstakere, forskrift 10. mai 2021 nr. 2073 om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei og forskrift 10. mai 2021 nr. 2076 om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbuss, gjelder fortsatt.

Dette innebærer blant annet at:

 • Sjåfører som utfører kabotasjekjøring eller veietappen av kombinert transport i Norge (for godstransport) har rett til minstelønn og kostgodtgjørelse etter forskrift 10. mai 2021 nr. 2073 om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei og forskrift 10. mai 2021 nr. 2076 om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbuss.
 • Transportforetaket må sørge for at arbeidsavtaler, oversikt over arbeidstiden og lønnsslipper for sjåfører som sendes ut for å utføre transportoppdrag i Norge, er tilgjengelig i kjøretøyet i utsendingsperioden. Dokumentasjonen skal foreligge skriftlig eller være tilgjengelig elektronisk. Dokumentene skal foreligge på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
 • Norge har foreløpig ikke tatt i bruk EUs portal for utsendingerklæringer.

For mer informasjon om gjeldende regler for utsending av arbeidstakere til Norge, klikk her: https://www.workinnorway.no/en/Enterprise/Guide+for+providing+temporary+service+in+Nor way/Starting+up/Bring+or+hire+employees

Eller kontakt Arbeidstilsynet: Telefon: + 47 73 19 97 00 E-post: svartjenesten@arbeidstilsynet.no

Powered by Labrador CMS