Tak på korg i tunnelrensk?

Skal det være beskyttelsestak på arbeidskorg ved manuell rensk i tunnel og bergrom?

Slik lyder innledningen i en pressemelding fra Arbeidstilsynet som ble sendt til Anlegg&Transport. Vi legger ved pressemeldingen i sin helhet her:

Arbeidsplassforskriften krever at arbeidsplasser på kjøretøy eller arbeidsutstyr som brukes på steder som kan være utsatt for steinfall skal være sikret med beskyttelsestak. Arbeidstilsynet har nå tydeliggjort når manuell rensk likevel kan utføres uten tak på arbeidskorga.

I følge arbeidsplassforskriften § 6-3 andre ledd bokstav a skal arbeidsplasser på kjøretøy eller arbeidsutstyr som brukes på steder som kan være utsatt for steinfall med mer, være sikret med beskyttelsestak. Kravet om tak over arbeidsplassen, her arbeidskorg/renskekorg, er satt ut fra behovet for at arbeidstakerne skal være vernet mot å bli skadet av stein som kan falle ned i korga. Bransjeaktører har uttalt at en ved utførelse av manuell rensk, såkalt spettrensk, ikke kommer nær nok henget hvis korga har tak. De har også påpekt at det er umulig å komme til i overgangen mellom heng og vegg hvis korga har tak, slik at det ikke er mulig å utføre arbeidet på en ønskelig måte.

Arbeidstilsynet har vurdert bransjeaktørenes syn opp mot hva regelverket kan tillate og besluttet at beskyttelsestak kan utelates dersom arbeidet etter en risikovurdering og iverksetting av tiltak er å anse som fullt forsvarlig også uten tak. En av forutsetningene for å kunne utelate bruk av beskyttelsestak er at arbeidet foregår slik at arbeidskorga alltid plasseres under områder som er sikret, dvs. som er ferdig rensket og/eller sikret med sprøytebetong og eventuelt boltet, og at arbeidet utføres slik at stein blir tatt ned på en kontrollert måte foran og utenfor arbeidskorga.

Vurderingen av om det vil være sikkerhetsmessig forsvarlig å utføre spettrensk uten tak på arbeidskorga må baseres på en kontroll og vurdering av de geologiske forholdene og bergets beskaffenhet, utført av en person med nødvendig kunnskap og erfaring fra bergrensk og sikring. Om nødvendig må dette gjøres av person med bergteknisk/ingeniørgeologisk kompetanse. Personer som utfører spettrensk, må også ha nødvendig erfaring og innsikt i arbeidet.

Dersom risikovurderingen tilsier at det er fare for ukontrollert nedfall av stein (blokknedfall) i området hvor spettrensk er tenkt utført, må en enten utføre spettrensk fra arbeidskorg med beskyttelsestak eller velge en annen metode for sikring av berget.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS